Jury Panel – Innovation

Innovation

Prof. Albert C.H.YU,JP
Prof. Angela Ruohao Wu
Prof. Ken K.L.YUNG
Prof. Au, Allen M.H.
Prof. Y.C.LEUNG
Prof. W.Y.CHAN
Dr. Tak Chung FU
Dr. TSANG Yiu Fai
Dr. S.S.TONG
Prof. Anthony G.O.YEH
Prof. Changyuan YU
Prof. To NGAI
Prof. Shi Ling
Prof. MOW Wai-Ho
Prof. Steven Wang
Prof. Zhengxiao GUO
Dr. Shiming ZHANG
Prof. Edwin Tso Chi-yan
Mr. Allan Wong
Prof. LAU Shu Ping, Daniel
Dr CHIU, Hon-sun
Dr. LUI, Matthew Y. Y.
Prof. WONG Ka-hing

In no particular order